ข้อสอบ ผอ.โรงเรียน 100 ข้อ กฏหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารในหน้าที่ 100 ข้อ

หลักสูตรภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (๑๐๐ คะแนน)

จะดำเนินการประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยเน้นการศึกษา การวิเคราะห์ การแก้ป้ญหาและการตัดสินใจ ในการบริหารงานในหน้าที่และการน่าไปใช้เป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยการ บริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. การบริหารงานวิชาการ

๑.๑ การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดและประเมินผล การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๑.๒ การนิเทศการศึกษา

๑.๓ การประกันคุณภาพการศึกษา

๑.๔ การวิจัยทางการศึกษา

 ๒. การบริหารงานบุคคล

๒.๑ การวางแผนอัตรากำลัง

๒.๒ งานพัฒนาบุคลากร

๒.๓ งานบำเหน็จความดีความชอบ

๒.๔ งานวินัย

๒.๔ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพชองผู้บริหารสถานศึกษา ๓. การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๓.๑ การจัดทำแผนงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติการ

๓.๒ งานการเงิน บัญชี และพัสดุชองสถานศึกษา

๓.๓ การดำเนินงานงบประมาณสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔. การบริหารงานบริหารทั่วไป

๔.๑ พระบรมราโซบายด้านการศึกษาชองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐และหลักปรัชญาชอง เศรษฐกิจพอเพียง

๔.๒ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองชองประเทศไทยในปิจจุบัน

๔.๓ การส่งเสริมและการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย

๔.๔ การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา ๔.๔ การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔.๖ งานข้อมูลสารสนเทศและงานสารบรรณ

/๔. กฎหมาย....

~ ๒ ~

๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในหน้าที่

.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

.๒ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาทุกฉบับ ๕.๓ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไชเพิ่มเติม ๕.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ ๕.๕ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ๕.๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แกไชเพิ่มเติม

๕.๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไชเพิ่มเติม

๕.๘ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑

๕.๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

๕.๑๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๕.๑๑ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แกไชเพิ่มเติม ๕.๑๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ๕.๑๓ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดชองเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ๕.๑๔) พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕.๑๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด็ พ.ศ.๒๕๔๖