อสอบ กทม. เสมือนจริง จัดทำตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติดในปีนี้ เนื้อหาครบตามที่ออกสอบ เหมือนได้ฝึกทำข้อสอบจริงทุกสัปดาห์

 

หลักเกณฑ์ใหม่สอบ ภาค ก. กทม.

 • การสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
 • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปวช.,ปวท.,ปวส.)
 • ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ป.ตรี)

 

ใครมีสิทธิสอบภาค ก. กทม.

 • 1 มีวุฒิหรือสำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่กำหนดในครั้งที่เปิดสอบ
 • 2 หรือเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.กทม. กำหนดว่า กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่กำหนดได้
 • 3.ผู้ที่ยังสอบไม่ผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. มีวุฒิตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

การสอบ กทม. ประกอบด้วย 3 ภาค

ภาค ก. การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 • 1 ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านของ ภาค ก. ของ ก.พ. ยื่นได้
 • 2 ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านของ ภาค ก. ของ กทม. ยื่นได้
 • 3 หากไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านตามข้อ 1 และ 2 ให้สมัครสอบภาค ก. กทม. ในการเปิดสอบครั้งนั้นได้
 • ผู้สอบผ่านภาค ก. กทม. จะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านของ ภาค ก. ของ กทม.


ภาค ข.
 การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 • ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีสอบข้อเขียน การสอบปฎิบัติ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันครั้งที่ 1/2561


ภาค ค.
 การสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้

 • 1.การประเมินจิตวิทยา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
 • 2.การทดสอบสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยวิธีสอบข้อเขียน
 • 3.การสัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติสำหรับการปฎิบัติราชการ สมรรถนะ และหรือความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน

 

ข้อสอบ กทม.

 • เป็นข้อสอบแบบปรนัย (แบบตัวเลือก)

 

สอบ กทม. จะสอบภาค ก. และ ภาค ข. ในวันเดียวกัน

 • ภาค ก. สอบตอนเช้า
 • ภาค ข. สอบตอนบ่าย

 

การสอบ ภาค ก. กทม. หลักเกณฑ์ใหม่

การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. กทม.)  200 คะแนน

1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (150 คะแนน)

 • 1 ด้านคำนวณ
 • 2 ด้านเหตุผล
 • 3 ด้านภาษา
 • *ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

 • *ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% 
 • *ใช้ผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ยื่นแทนได้  ยังไม่หมดอายุ (เสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ)

            1) TOEFL (ไม่รวม TOELF ITP) ,TOEIC, IELTS,CU–TEP,TU-GET

            2) หรือผลการการทดสอบจากสถาบันอื่นตามที่ ก.พ. รับรอง หรือตามที่ ก.ก. กำหนด


 • 1 ด้านคำนวณ
 • 2 ด้านเหตุผล
 • 3 ด้านภาษา
 • *ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% หรือตามที่ ก.ก. กำหนด


 • *ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% 
 • *ใช้ผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ยื่นแทนได้  ยังไม่หมดอายุ (เสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ)

            1) TOEFL (ไม่รวม TOELF ITP) ,TOEIC, IELTS,CU–TEP,TU-GET

            2) หรือผลการการทดสอบจากสถาบันอื่นตามที่ ก.พ. รับรอง หรือตามที่ ก.ก. กำหนดกฎหมายที่ใช้สอบ กทม ภาค ข 

 • 1.การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
 • 2.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
 • 3.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
 • 4.ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 
 • 5.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • 6.พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • 7.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
 • 8.พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • 9.พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 • 10.พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
 • 11.พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • 12.พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • ลิ้งค์กฎหมายสีน้ำเงินด้านบน คลิกโหลดได้เลย กฎหมาย Update ล่าสุดจากกฤษฎีกาแล้ว!!